فایل شماره 600194 با موضوعات علت فراموشی در حافظه حسی,تعریف یادگیری در رویکرد خبر پردازی ,فرا شناخت و کاربردهای آن در آموزش,پرورش مهارت های انتقال یادگرفته ها,علوم انسانی

برای دانلود مستقیم فایل شماره 600194 با نام دانلود مقاله الگوي تدريس مبتني بر نظريه فرا شناخت Metacognition با موضوعات علت فراموشی در حافظه حسی,تعریف یادگیری در رویکرد خبر پردازی ,فرا شناخت و کاربردهای آن در آموزش,پرورش مهارت های انتقال یادگرفته ها,علوم انسانی اینجا کلیک کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *